Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Program dela 2017

 PROGRAMA DELA IN AKTIVNOSTI KS SLAVKA ŠLANDRA

ZA LETO 2017

 SESTAV SVETA KS SLAVKA ŠLANDRA DOMŽALE:

 

Ravnikar Marjan /predsednik sveta KS/, Aleš Sazonov/ podpredsednik sveta KS) in člani: Franc Habe, Nataša Belle, Darka Bitenc, Aljoša Grošelj,  Janja Kegel, Pavel Pevec, Jožefa Polanc, Roki Repovž, Tomislav Štrukelj.

 

1.POSLOVANJE:

Ureditev materialnega in ostalega poslovanja KS na osnovi pravilnikov in Odloka občine Domžale – ter zakonodaje, ki jo pripravlja vlada na področju dela KS v občini.
Ureditev statusa zaposlenih v KS mesto

2. SODELOVANJE:

Nadaljevanje prakse rednih sestankov koordinacije predsednikov KS mesta Domžale z vodstvom občine in usklajevanja skupnih akcij pri:

- Realizaciji strategije razvoja občine,

- Razvoju mesta: prometna ureditev centra, vključno z mirujočim prometom, s postajališči medmestnega in obmestnega prometa v povezavi z železnico; /park and drive/ in vzdrževanju in modernizacijo komunalne infrastrukture. 

3. RAZVOJ:

Domžalski občini pri razvojnih projektih manjka Agencija za razvoj Domžal, ki bi dolgoročno skrbela za razvoj in projekte vitalnega pomena za gospodarsko moč in socialno sliko občine Domžale.

Tako je zastala ali celo propadla vrsta obetajočih možnosti, kot so bile: Poliklinika, Ten- Ten, Kompleks VELE z ureditvijo centra, Želodnik, Univerzale.

Za Univerzale, kot del naše KS, še vedno predlagamo, da se razmisli o možnosti odkupa in se da poudarek na eventualni novi vsebini kompleksa: Visokošolski zavod, Domžalski muzej, Podjetniški inkubator, Mladinski center, TIC – turistično informacijski center Domžale.............?

Predlagamo, da se končno nekdo tega problema loti profesionalno in dolgoročno ali pa se koga s tovrstnimi izkušnjami najame in pooblasti.  Pri tem smo pripravljeni pomagati po svojih močeh. 

4. POPLAVNA VARNOST:

 Glede na uspešno čiščenje dela struge KB je nujna zagotovitev nadaljnjega dela na ureditvi pragov struge Kamniške Bistrice pritokov in Mlinščice ter zagotovitev določenih zadrževalnikov /mokrišč/ kakor tudi rednejše vzdrževanje in kontrole obstoječe hidrološke infrastrukture; zapornice, zadrževalniki, meteorna kanalizacija....  

5. REALIZACIJA PROJEKTA ŠUMBERK:

Nadaljevanje realizacije kompleksa »Projekta Šumberk»:

       - Odkup zemljišč za realizacijo projekta Šumberk;

       -  Naročilo izvedbenega projekta poti do ploščadi na Šumberku;

       -  Razpis idejnih projektov za razgledni stolp in širša razprava na KS in občini;

       -  Pridobitev ponudb za razgledni stolp, ki bi naj bil arhitekturno zanimiv;

6. NADALJEVANJE PROJEKTA ZELENA OS OB KAMNIŠKI BISTRICI:

 Nadaljevanje realizacije kompleksa »Zelena os ob Kamniški Bistrici«:

-  Ureditev zemljiških zadev okoli lastništva Parka »88 lip«
-  Akcije za dokončno ureditev OS ob KB, smetnjaki, pitniki, table, stopnišča (tudi proti Ihanu)
- Spremembe prometnega režima križanja Gostičeve, Detelove in Potočnikove s povezavo – umestitvijo peš-vozne cone;
-  Dopolnitev FITNES kompleksa 

 

7. ZABORŠT:

Dokončanje obnovitve mostu pri Repovžu in osvetlitev spodnjega dela mostu, ter levega brega sprehajalne poti ob Kamniški Bistrici za potrebe Zaboršta in naselja Brinje.

Ureditev prometne varnosti: desni breg s pločnikom pred mostom Repovž iz ihanske smeri s povezavo do črpalke PETROL,  križišče Ihanske in ceste Domžale -  avtocesta, semafor in prehod za pešce s pločnikom - skrajšati interval na semaforju. 

Spremljanje realizacije izgradnje naselja Brinje 1 in naših zahtev glede tega projekta. Naselje naj ima tudi svoj vrtec, kot je bilo predvideno v prvotnem načrtu.   

8. OTROŠKA IGRIŠČA:

Sodelovanje z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale  pri urejevanju otroških igrišč v KS ob šolah, vrtcih, in blokovskih naseljih  /Sejmiška ulica.../ ter Domu upokojencev, kakor tudi pomoč pri ureditvi okolice vseh naštetih zavodov /rože, sadike/.  

9. ČEŠMINOV PARK:

 Predlagamo dokončanje že zastavljenih načrtov glede Češminovega parka: miz in klopi, drevoreda, osvetlitev in postavitev klopi med Rojsko in parkom, realizacijo fontane  ter realizacijo sezonskega gostinskega lokala.

10. TRADICIONALNE AKCIJE KS:

Planiramo  redno sodelovanje članov sveta in krajanov pri   tradicionalnih akcijah KS  kot so: Čistilna akcija 2017 /bregovi KB/, Akcija cvetja za lepe Domžale 2017 in sodelovanje pri akcijah, kot so : Medgeneracijsko srečanje, Živ-Žav,  Ekološki dan v Češminovem parku v Domžalah; Miklavževanje, Komemoracija in sodelovanje pri športnih, kulturnih in dobrodelnih dogodkih, kjer bomo zaprošeni za pomoč in sodelovanje. Seveda smo vedno pripravljeni priskočiti na pomoč pri vremenskih in drugih nesrečah, ki prizadenejo naše mesto in reševanju najbolj kritičnih socialnih problemov. 

11. TRŽNICA DOMŽALE:

Je postala priljubljena točka srečevanja občanov iz vseh KS.
Dana je bila pobuda za razmislek in eventualno pripravo elaborata za pokritje prostora na domžalski tržnici in pripravo elaborata za popestritev dogajanja na tržnici ob nedeljah, /bolšji sejem/, ko v mestu ni dovolj živahnega utripa in druženja občanov. 

12. POKOPALIŠČE:

Predlagamo, da se nadaljuje z izgradnjo nadstreška  /poslovilni prostor/ pri mrliških vežicah na pokopališču v Domžalah, kot je bilo  planirano v II. fazi projekta ter  dokončni odkup zemljišča in razširitev pokopališkega parkirnega prostora.

13. DOMŽALSKI DOM:

Predlagamo, da se čim prej pristopi k ureditvi energetske sanacije Domžalskega doma glede na to, da je sedež številnih družbenih, kulturnih in izobraževalnih organizacij in KS.

14. ZA UREJENE IN ČISTE DOMŽALE:

Poleg že naštetih akcij za čiste in urejene Domžale si bomo tudi v bodoče skupno prizadevali po svojih zmožnostih za  lepši  izgled in zasaditev parkov in zelenic ter okolico javnih zavodov in parkirišč. Prizadevali pa si bomo tudi za boljše  delo čistilcev in njihovo redno delovno področje ter boljše čiščenje centra mesta.

15. POMLADANSKI ODVOZ VEJEVJA: Glede na želje občanov, predlagamo uvedbo enkratnega pomladanskega odvoza vejevja od obžaganega drevja in grmovja – občinska akcija – po vzoru kot je kosovni odvoz;

16. MLADINSKI KULTURNI CENTER:  Vse tri krajevne skupnosti podpiramo zahtevo mladine, da se v okviru obnove ali novogradnje /Univerzale, Metalka, SPB 1, MGC/ upošteva tudi potreba po prostoru za domžalsko mladino in njene interesne dejavnosti.   

17. ŠIRŠE SODELOVANJE: KS tudi v bodoče planira širše sodelovanje in pomoč pri kulturnih, športnih, gasilskih in »humanitarnih dejavnosti« na področju mesta Domžale v letu 2017. 

18. OBISK OBČANOV: Obisk predstavnikov krajevne skupnosti starejših občanov ob visokem jubileju starosti. 

19. AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE: Predlagamo da se za smer VIR- DOB pri Češminovem parku in za smer DOMŽALE na Ljubljanski cesti pri hišni številki 124 zarišejo talne označbe z vrisom avtobusnega postajališča. 

 

 

 

 

Marjan Ravnikar, 

predsednik KS Slavka Šlandra