Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Vabilo na sejo KS Dob

KRAJEVNA SKUPNOST DOB

Svet krajevne skupnosti
Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob
tel. 01 724 25 66 
 
SVET KS
Datum: 29. september 2022

V A B I L O


Sklicujem 20. sejo sveta krajevne skupnosti Dob, ki bo v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 17:00 v prostorih krajevne skupnosti Dob, Ulica 7. avgusta 9, Dob.


D  n e v n i      r e d:


    1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. seje sveta KS
    2. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Sveta KS Dob z dne 18.05.2022
    3. Poročilo predsednika odbora za komunalno infrastrukturo KS Dob
    4. Poročilo NO KS Dob
    5. Aktivnosti glede postavitve bankomata pri KS Dob
    6. Informacija o lokalnih volitvah
    7. Terminski plan ob 800 - letnici Doba v letu 2023 (sodelovanje z društvi)
    8. Glasilo Hrast – brošura ob 800 - letnici, sponzorji in prispevki, terminski plan oblikovanja in izdaje
    9. Pogostitev in srečanje starostnikov nad 70 let
    10. Miklavževanje
    11. Dotacije društvom in sponzorstva
    12. RaznoPREDSEDNICA:
Marija RAVNIKAR, l. r.

VABLJENI:   


    • Člani sveta
    • Člani občinskega sveta iz KS Dob
    • Nadzorni odbor KS Dob