Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Program

OKVIRNI PROGRAM DELA SVETA KS TOMA BREJCA VIR
V LETU 2020
(v okviru pristojnosti Sveta KS)


    1. Objekti KS:

 •  menjava pohištva v pisarni tajništva KS
 • barvanje stropa v dvorani KS
 •  ureditev arhiva KS
 •  ureditev etažne lastnine v okolici objekta dvorane KS
 • menjava računalniške opreme za potrebe poslovanja KS
 • čiščenje prostorov KS ob dnevu čistilne akcije v občini
 • urediti prostor /shrambo za zvočno-tehnične aparature za dvorano KS
 • menjava izrabljenih/poškodovanih stolov v dvorani KS
 • beljenje sejne sobe KS


2. Prostorske zadeve v KS:
 • spremljanje priprav na gradnjo šole Vir
 • spremljanje priprav na gradnjo pokopališča Vir
 • spremljanje in aktivno sodelovanje pri sprejemanju prostorskih aktov na območju KS (območje bivša Oljarna,    območje nasproti TUŠ Zg.Vir, spremembe OPN,..)


3. Prometno-komunalne  zadeve- spremljanje aktivnosti izvajanja:
 •  urejanje pretočnosti prometa(križišča-krožišča)
 • prometna varnost (hitrostne ovire, omejitve hitrosti,...)
 • spremljanje komunalnih investicij na območju KS
 • protipoplavni ukrepi na Podrečju


4. Obveščanje javnosti:
      
    • izid glasila Virjan (december)
    • ažurno obveščanje o delu KS prek spletne strani KS
    • poročanje o delu KS vsaj 1x letno v občinskem glasilu (maja ali junija)

5. Društvene dejavnosti:
      -    organizacija t.i. krajevnega dne (april)
    • aktivna pomoč društvom in organizacijam pri njihovem delovanju (dotacije)
    • srečanje vodstva KS s ključnimi društvi/organizacijami v KS
    • sodelovanje s sosednjimi KS
    • aktivno sodelovanje KS na dogodkih v KS
    • čistilna akcija na območju KS

6. Aktivno sodelovanje z Občino DomžaleSprejeto na  12.seji Sveta KS Toma Brejca Vir dne 4.2.2020.

mag.Lovro Lončar
predsednik Sveta KS