Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Program

OKVIRNI PROGRAM DELA SVETA KS TOMA BREJCA VIR
V LETU 2020
(v okviru pristojnosti Sveta KS)


    1. Objekti KS:

 •  menjava pohištva v pisarni tajništva KS
 • barvanje stropa v dvorani KS
 •  ureditev arhiva KS
 •  ureditev etažne lastnine v okolici objekta dvorane KS
 • menjava računalniške opreme za potrebe poslovanja KS
 • čiščenje prostorov KS ob dnevu čistilne akcije v občini
 • urediti prostor /shrambo za zvočno-tehnične aparature za dvorano KS
 • menjava izrabljenih/poškodovanih stolov v dvorani KS
 • beljenje sejne sobe KS


2. Prostorske zadeve v KS:
 • spremljanje priprav na gradnjo šole Vir
 • spremljanje priprav na gradnjo pokopališča Vir
 • spremljanje in aktivno sodelovanje pri sprejemanju prostorskih aktov na območju KS (območje bivša Oljarna,    območje nasproti TUŠ Zg.Vir, spremembe OPN,..)


3. Prometno-komunalne  zadeve- spremljanje aktivnosti izvajanja:
 •  urejanje pretočnosti prometa(križišča-krožišča)
 • prometna varnost (hitrostne ovire, omejitve hitrosti,...)
 • spremljanje komunalnih investicij na območju KS
 • protipoplavni ukrepi na Podrečju


4. Obveščanje javnosti:
      
    • izid glasila Virjan (december)
    • ažurno obveščanje o delu KS prek spletne strani KS
    • poročanje o delu KS vsaj 1x letno v občinskem glasilu (maja ali junija)

5. Društvene dejavnosti:
      -    organizacija t.i. krajevnega dne (april)
    • aktivna pomoč društvom in organizacijam pri njihovem delovanju (dotacije)
    • srečanje vodstva KS s ključnimi društvi/organizacijami v KS
    • sodelovanje s sosednjimi KS
    • aktivno sodelovanje KS na dogodkih v KS
    • čistilna akcija na območju KS

6. Aktivno sodelovanje z Občino DomžaleSprejeto na  12.seji Sveta KS Toma Brejca Vir dne 4.2.2020.

mag.Lovro Lončar
predsednik Sveta KS