Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


O krajevni skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST SIMONA JENKA DOMŽALE 


Krajevna skupnost Simona Jenka je najmanjša od krajevnih skupnosti na območju Domžal, ki je nastala v letu 1979, ko so se prebivalci odločili za razdelitev Domžal v tri krajevne skupnosti, ki v vsem tem času od ustanovitve med seboj zelo dobro usklajujejo razvoj mesta. 

KS Simona Jenka šteje nekaj več kot tri tisoč prebivalcev in zajema območje južnega ravninskega dela Domžal, obenem pa tudi Šentpavel z lepo cerkvijo in pokopališčem. 

Na južni strani meji na Krajevno skupnost Dragomelj - Pšata, vzhodno na Krajevno skupnost Ihan, meji pa tudi na obe KS, nastali iz enotne KS Domžale: zahodno na Krajevno skupnost Venclja Perka, severno pa na KS Slavka Šlandra. Med vsemi tremi KS, oblikovanimi na območju nekdanje skupne KS, še obstajajo tesne vezi – predvsem pri odločitvah o prostorskem razvoju mesta Domžale.  

Del krajevne skupnosti obsega izrazito mestno območje ter v njegovem okviru tudi pomembnejše javne službe: sedež Občine Domžale in Upravne enote Domžale (nekdanjo slamnikarsko tovarno), Godbeni dom ter v njem Slamnikarski muzej. Ob njem je park z zanimivo zgodovino, ki vse bolj postaja prijetno družabno središče – tudi za nekatere prireditve, v prihodnosti pa se na tem območju načrtuje prava muzejska četrt, v katero že danes spada tudi Menačenkova domačija z galerijo in stalnimi razstavami. V samem centru nam o zgodovini mesta govori Harakova in Flerinova hiša, v južnem delu KS sta pomemben del kulturne dediščine Markusova hiša in Dimčevo kužno znamenje. V centru je tudi Gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Domžale - mesto s stoletno tradicijo, na Študljanski cesti, ob kateri je bilo včasih oblikovano naselje Študa, pa najdemo še drugi gasilski dom - v katerem deluje PGD Študa. Ostanki nekdanjega predvsem kmetijskega območja, so prisotni še danes, saj je na tem območju največ kmetij in lepo obdelanih polj. Od pomembnejših javnih institucij omenimo vrtec Dominik Savio, v tej KS imajo sedež nekatera društva (Godba Domžale, Društvo upokojencev Domžale idr.), tu je še delček Kamniške Bistrice z urejenimi peš in kolesarskimi stezami, hotel Ambient z obširnim piknik prostorom, v tej KS je locirana Galerija Lenček, v kateri svoje izdelke razstavlja in prodaja Marina Lenček, unikatna oblikovalka lecta in kvašenega testa.

V Krajevni skupnosti Simona Jenka pa je tudi najbolj športno-rekreativna cesta – Kopališka cesta, kjer je Zavod za šport Domžale, sedež številnih športnih in rekreativnih društev, vrsta športnih objektov v okviru Športnega parka Domžale, pa tudi Gostišče Park. 

V tej KS imata svoj sedež Centralna čistilna naprava Domžale- Kamnik, ki je z razširitvijo in obnovo postala ena najsodobnejših tovrstnih naprav. V KS ima svoj sedež tudi Prodnik – javno komunalno podjetje, v njej pa najdemo tudi kar nekaj manjših poslovnih in trgovskih objektov, v južnem delu KS pa tudi RTV oddajnik.   

Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale obsega naslednja območja naselij in ulic:

Cankarjeva brez štev. 1, 2 in 3, Kajuhova štev. 1, 2, 3, 4 in 5, Tabor štev. 12, 13, 14, 15 in 15a, Ljubljanska cesta štev. 69 in 71, Karantanska.štev. 2, 4, 12, 14, 18, 22, Savska, Antona Skoka, Aškerčeva, Brejčeva, Stranska, Karlovškova, Kasalova, Usnjarska, Krakovska, Radio cesta, Vodnikova, Kopališka, Študljanska, Javorjeva, Brezova, Jesenova, Hrastova, Mačkovci, Ulica Simona Jenka in Šentpavel.